Restaurants

110 E Santa Fe Trail Blvd, Lakin, KS 67860

620-355-4120

210 W Santa Fe Trail Blvd, Lakin, KS 67860

620-355-7060

101 E Santa Fe Trail Blvd. Lakin, Kansas 67860

620-355-8556